Monday, November 12, 2012

dheepavali

అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు
ఈ రోజు చాలా దేశాలలో దీపావళి సరదాలు అంబరాన్ని తాకుతాయి తారాజువ్వలతో వెలుగులు నింపుతాయి
మతాబాలతో వయసు పెరిగాక మనవలూ మనవరాళ్ల తో కలిసి వాళ్ళ కళ్ళల్లో వెలుగులు చూసి మనసు మురిసిపోతుంది .ఎంత సరదా పిల్లలకి కొన్నవన్నీ అయిపోయేదాకా హడావిడి అయిపోయాక దిగులు .
ప్రతి ఏడూ అన్ని పండగలకన్నా పిల్లలతో కలిసి ఆనందించే పండగ యిది .
పెద్దవాళ్ళుగా మన బాధ్యత వొకటి వుంది .ప్రకృతికి హాని కలిగించేలా ఈ పండగ జరుపుకోకూదదని వాళ్లకి బోధ పరచాలి పూర్వం వెలిగించే  నూనె ప్రమిదలు మళ్ళా రావాలి విద్యుత్ దీపాలు తగ్గించాలి ధ్వని కాలుష్యం తగ్గ్గాలి
జాగ్రత్తలు చాలా చాదస్తంగా చెప్పాలి
 మరి యివన్నీ పాటిస్తే అదే నిజమైన దీపావళి అందరికీ .

Friday, August 17, 2012

Our Gujarath trip

Our Dwaraka Trip Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow ★ Our Dwaraka Trip Slideshow Slideshow ★ to Gujarat. Stunning free travel slideshows on TripAdvisor
This was our Gujarath trip which we enjoyed very much.Hope you also will enjoy this slide-show

2009-11-24 Slideshow Slideshow

2009-11-24 Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow ★ 2009-11-24 Slideshow Slideshow ★ to Chennai (near Chennai (Madras)). Stunning free travel slideshows on TripAdvisor
The other day when we went to Chennai on 24th Nov2009 we enjoyed well with the trips around Chennai especially Srirangam.Being a Kartheeka maasam for us..Asweeyujam to Tamilians..we visited the temple several times and felt happy  with the divinity of that Temple.

Monday, July 30, 2012

Train accidents

Yesterday we felt horrified to note about the mis-fate of Tamilnadu express.More than 30 charred without knowing what is happening to them during their deep sleep.Opposition make it political.Who taskes the responsibility?Every one throw it to others..Nobody takes blame on them.There are many indicator alarms
but why are we not responding towards that side?After a major accident of Gouthami this one occurred within 3 yrs.
Now-a-days Train journeys also becoming risky like flights

Wednesday, May 2, 2012

Vooragaayala season

Very impressive Aavakaaya but many troubles by our Home-makers to make it for their beloved ones.
As soon as Mangoes start appearing in market they start planning for that years pickles.They plan for varieties to prepare..Ofcourse most common are Aavakaaya and Maagaaya.Later depending upon the tastes of their fasmily members they go for other types like Menthikaaya etc.
 They first plan for a good oil.Generally they prefer fresh one from Gaanuga.a country grinder ofcourse now with power.Initialy bullocks used to run them.Luckily at our place no dearth of such no-01 oil.
Next selection of Mangoes....very sour in taste...preferably Koththapalli kobbari for Aavakaya...king of pickles.For that they should be plucked on the same day of preparing pickle.We should not leave  them over-night.For Maagaaya Suvarnarakha is the best.
 Then comes selection of good mirchi powder,Aavagunda and Salt.In out place all are located in different sides of the city.Husband should roam around for them.Generally they pity their wives for the troubles taking for making pickles and priomise to bring all in gradients by them only.
Later they start repenting and try to avoid.Wife uses all four methods to get a success.
They offer aditional coffee for that day..as SAAMA,promise a good recipe as Dhaana
cookink for them only as Bhedha..
Husbands yield without going for 4th one Dhandopasayam
Lastly I admire our home makers for their trouble taking project during this hot summer
They pray for Sun to be very hot during this season unlike usual one as to be cool in other times
HOME-MAKERS JINDHAABAAD

Monday, April 16, 2012

Beautiful

How beautiful these are

Summer-Summer

Slowly Sun is becoming more and more hot.But trees are happy as they can store more energy from him.Very selfless.they return back to us only.Clouds store water in form of vapor and again return it to us as rain.But how much selfish we are.We cut Innocent trees for our multy-storied buildings drawing out all water
from earth without thinking of our future generation.Rivers are slowly getting dried-up due to the decrease
in ground-water level.We are cultured,civilised yet more selfish.We throw used water bottles with out care
which never decay.
Eco-friendly nature should develop among us thus helping our co-living beings.It is alarming to know about
the plastic-waste on our mother earth which animals are consuming due to the shortage of food and getting problems.
Let us be committed to save nature and save earth slogan